Sveriges fiskfauna

Sveriges fiskfauna

Jämfört med världens alla fiskarter är Sveriges fiskfauna inte särskilt stor. De arter som har observerats i svenska vatten utgör knappt 1% av alla arter som finns i världen. Sammanlagt har vi 255 olika arter varav dryga 140 förekommer regelbundet. Av de arter som lever i sötvatten, har Sverige 52 stycken. Sveriges fiskfauna består av såväl fisk i Östersjön som den fisk som rör sig kring västkusten. Arter däremellan varierar något då förutsättningarna ser olika ut. Två fjärdedelar av Östersjöns fiskbestånd utgörs av sötvattenfiskar medan västkustens bestånd är präglad av Atlantens östra delar. I Sverige in- och omplanteras också en stor andel fiskar.

Sveriges fiskfauna berikas

Sveriges fiskfauna har berikats av inplantering av vissa fiskarter, något som förekommer på regelbunden basis. Bland de fiskar som framgångsrikt har inplanterats i Sverige, återfinns den populära regnbågsöringen samt karpen. De förekommer numera i vilt tillstånd i vårt vackra land. En regnbågsöring kan väga upp till 15 kilo och bli dryga 80 centimeter lång. Dess popularitet inom sportfiske har lett till att 45 länder, inklusive Sverige, har valt att inplantera den i sin fauna. Karpen är världens mest odlade fisk och lever i sötvatten. Den är också mycket attraktiv bland sportfiskare, och just i Sverige värnas karpen av exempelvis sportfiskeklubben Svenska Karpklubben.

I Sveriges fiskfauna finns också laxen, en av de absolut mest uppskattade arterna bland såväl sportfiskare som de mindre erfarna. Under 1900-talet har laxen tvingats kämpa mot såväl miljöförstöring som kraftigt fiske. Turligt nog uppmärksammades riskerna. Insatser såsom kalkningsprojekt, utsläppskontroller och laxtrappor vid kraftverken har hjälpt arten att överleva. Idag anses laxen vara biologiskt värdefull och beståndet är mycket noga övervakat av såväl forskare som myndigheter. Kraftbolag i Sverige får årligen bekosta utsättning av smolt för att kompensera för det bortfall kraftverkens dammar orsakar. Fiske av lax är begränsat, och om du vill fiska i närheten av ett kraftverk, så får du vara uppmärksam på reglerna kring fångst och område.

Sveriges fiskfauna erbjuder spännande fiske

Vanliga fiskar i Sverige

En av de vanligaste fiskarna i Sveriges fiskfauna är abborren. Abborren är mycket uppskattad bland fritidsfiskare och är ofta den första fiskarten barnen lär sig att känna igen. Den förekommer i alla sorters vatten där syrehalten är tillräckligt hög. Även gäddan är en fiskart som de allra flesta är bekanta med. Det finns olika metoder för att fiska gädda där den riktiga utmaningen är att försöka fånga den med metspö. För att lyckas med den bedriften, behöver kroken agnas med exempelvis abborre och sedan sänkas ned där gädda kan finnas. Sedan är det bara att invänta ett hugg och möjligheten att dra upp en riktig bjässe.

Bland fiskarna i Sveriges fiskfauna, är mörten även den en vanligt förekommande fisk. Mörten trivs i vegetationsrika, grunda och helst varma sjöar. Den lever i stim och tillbringar sina dagar med att jaga runt efter föda. Om du ska fiska så är mörten en användbar angelfisk. Det är en uppskattad föda särskilt bland gäddor. En annan fisk i Sveriges fiskfauna som uppskattas av fiskare är öringen. Öringen finns i sötvatten (insjööring) och i havet (havsöring). Den är beroende av vattendrag där den kan leka under hösten. De unga öringarna stannar i sina födelsevatten under några/något år innan de utvandrar till havet. När de utvandrar kallas de för smolt. När de väl nått havet, stannar de där till dess att de nått könsmognad varvid de fortsätter livets cykel genom att vandra tillbaka till vattendraget där de föddes.

Spännande fiske i Sverige

Sveriges fiskfauna bjuder på en hel del spännande fiske för såväl amatörer och fritidsfiskare som yrkesfiskare och sportfiskare. Sverige värnar om sitt fiskebestånd varför man reglerar fisket av exempelvis lax och torsk. För att bevara Sveriges fiskfauna bevakas miljö, vatten och fiskebestånd av såväl forskare som myndigheter. Metoder för att skydda fiskarna och deras miljö har hjälpt några av de hotade arterna att överleva, och förhoppningsvis kommer dessa metoder hjälpa fiskarterna att frodas i framtiden. Sveriges fiskarter må vara få i jämförelse med världen i stort, men vår fiskfauna består ändå av hela 255 arter vilket garanterar att det finns mycket att upptäcka samt många fiskar att mäta sin fiskeförmåga mot.